Privacy Statement

Massagepraktijk Ontspan Us!, gevestigd aan Schouwenbank 48
4301 ZS Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Massagepraktijk Ontspan Us! 
Schouwenbank 48
4301 ZS Zierikzee +31649233516

Massagepraktijk Ontspan Us! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze 
gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, 
  in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Bankrekeningnummer

Massagepraktijk Ontspan Us! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens met betrekking tot de gezondheid

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, 
neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Massagepraktijk Ontspan Us! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Massagepraktijk Ontspan Us! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 
  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Massagepraktijk Ontspan Us! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Massagepraktijk Ontspan Us! verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Massagepraktijk Ontspan Us! gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de 
persoonlijke instellingen van jouw account. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen
 over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs 
bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan 
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
Massagepraktijk Ontspan Us! zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Massagepraktijk Ontspan Us! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Massagepraktijk Ontspan Us! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via alindavanbeveren@live.nl. Massagepraktijk Ontspan Us! heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: